•  

 • Figyelem!

   

  Felkészítés javítóvizsgára: 2018. augusztus 24. (péntek) 8:00

  Javítóvizsga időpontja: 2018.augusztus 28. (kedd) 8:00

  Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)

  Tanévnyitó ünnepség: a 2. órában.

 • BEIRATKOZÁS

  FELNŐTTOKTATÁS LEVELEZŐ TAGOZATÁRA

  A 2018/2019. TANÉVRE

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI várja azon fiatalok és felnőttek jelentkezését, akik már nem tankötelesek, de szeretnék befejezni általános iskolai tanulmányaikat.

  A beiratkozás időpontja: 2018. augusztus 27. (hétfő) 10.00 – 15.00 óráig
    2018. szeptember 03. (hétfő) 10.00 – 15.00 óráig
  Helyszíne: Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI (Miskolc, Gesztenyés út 25.)

  A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • lezárt érvényes bizonyítvány

  Érdeklődni lehet a 46/560-494-es telefonszámon, Mudri István igazgatóhelyettesnél.

   

   

 • Közlemény

  A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.A beiratkozás időpontja:

  2018 április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
  2018 április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

  A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  - a gyermek születési anyakönyvi kivonata

  - a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

  - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet: 

  - óvodai szakvélemény

  - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

  A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, és hogy a gyermek etikát vagy hit- és erkölcstantantárgyat választ-e a 2018/2019. tanévben.

  SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  Miskolc Gesztenyés u. 25

  Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola

  Miskolc Szilvás u. 38

   

 • Közlemény
  a hit-és erkölcstan oktatásáról

  A 2018/2019-es tanévben előreláthatóan

  a református hittant:

  Szilágyi Ibolya

  az Avas-déli Református Missziói egyházközség hitoktatója:

  a római katolikus hittant:

  Czárné Kovács Eszter
  Benyus Anita

  az Avas-déli Római Katolikus Plébánia hitoktatói.

  Mitró Ferenc

  az Egri Egyházmegye Szent Anna Plébánia és a Jezsuita Plébánia hitoktatója;

  a Görög katolikus hittant:

  Rózsa Klára

  a Miskolci Egyházmegye Avasi Görög Katolikus Parókia hitoktatója

  tartja a hit- és erkölcstan tantárgy keretében.

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Miskolc Gesztenyés u. 25

  Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola
  Miskolc Szilvás u. 38

 • Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
  Művészeti Iskola
  3529 Miskolc, Gesztenyés út 25.

  Áfonyás utca 1-31;
  Gesztenyés utca 1-19; 21; 23; 25;
  Ifjúság útja 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 16-20;
  Nyíri Dániel utca 1; 3; 5; 7; 9; 11;
  Szentgyörgy út 1-111/E; (páratlan oldal)
  Szőlőskert sétány 8;

  Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
  Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és
  Alapfokú Művészeti Tagiskolája
  3529 Miskolc, Szilvás utca 38.

  Felsőruzsin dűlő 70693; 070699/3; 070700/21; 070700/6;
  Felsőruzsin körút 1-35;
  Fényi Gyula tér 2; 4; 8, 10; 2-4; 2-12;
  Korach Mór utca 1-55;
  Sályi István utca 1-29;
  Szentgyörgy 4-74; (páros oldal)
  Szilvás utca 1-39;
  Szőlőskert sétány 14;

 • Tisztelt Szülő/Gondviselő!

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskolában és Munkácsy Mihály A.M.I-ban az 2018. MÁJUS-JÚNIUS havi ebédbefizetés az  alábbi időpontokban lesz:

  Herman O. Ált. Iskola - gazdasági iroda

  2018. június 12. (kedd)  8.30-11.00-ig

  2018. június 13. (szerda)  14.00-16.00-ig

   

  Munkácsy Mihály A.M.I. - KÖNYVTÁR

   2018. június 12. (kedd) 14.00-16.00-ig

  2018. június 13. (szerda)8.30-11.00-ig

    

  A2018. május havi tanulóbérletek kifizetése az

  alábbiak szerint alakul:

  Herman O. Ált. Iskola - gazdasági iroda

  2018. június 12. (kedd)  8.30-11.00-ig

  2018. június 13. (szerda)  14.00-16.00-ig

   

  Munkácsy Mihály A.M.I. - KÖNYVTÁR

   2018. június 12. (kedd)  14.00-16.00-ig

  2018. június 13. (szerda) 8.30-11.00-ig

   

   

   

  Felhívom a figyelmet, hogy a bérletek kifizetése csak az alábbi időpontokban lesz!

   

 • Tisztelt Szülők/Gondviselők!

   

  A mai napon az MKMK részéről megkaptuk a 2017/2018-as tanév étkezés megrendelésének módosításait, melyet az alábbiakban közlünk.

  Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2017. augusztus 25-én (pénteken) 7.30-tól 12.00-ig
  2017. augusztus 28-30. (hétfő-szerda) 7.30-tól 15.00-ig lehet az iskola gazdasági irodájában az igényléseket leadni.


  Miskolc, 2017. augusztus 24.

  Szabó Mónika

  ügyviteli alkalmazott

   

   

   

  TÁJÉKOZTATÓ

  az általános iskolai intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről

   

  Tisztelt Szülő/Gondviselő!

   

  Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési térítési díj beszedése a 2017/2018 tanévben a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg, kivéve a szeptember hónapot.

   

  Az étkezést 2017. szeptember 1-től biztosítjuk az általános iskolák diákjainak.

   

  Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!

   

  Az étkezés igényléséhez a 2. számú melléklet (IGÉNYLŐLAP) kitöltése szükséges.

   

  Étkezési térítési díjkedvezményre jogosultság esetén a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

  ·               rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;

  ·               három vagy több gyermekes család esetén elegendő a 3. számú melléklet (nyilatkozat Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez)

  ·               tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolást;

  ·               sajátos nevelési igényű gyermek esetén megyei vagy országos szintű szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét;

  ·               nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásában részesülő fiatal felnőtt esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által írt igazolást.

  ·               önkormányzati kedvezményre jogosult gyermek esetén az önkormányzati határozat másolatát.

   

  A hiánytalanul kitöltött, aláírt nyilatkozatok, igazolások benyújtásának határideje:

   

  2017. augusztus 28.

   

  A nyilatkozatok leadhatók az iskolában, illetve személyesen a Miskolci Közintézmény-működtető Központ Pénzügyi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 13.) Hétfő-Csütörtök 8.00-15.00-ig, Péntek 8.00-12.00-ig

   

  A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni(37/2014. (IV. 30.) számú EMMI rendelet). Az igénybevételhez csatolni kell a szakorvosi igazolás másolatát.

  Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat minden tanév elején újrabe kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

   

  Az étkezési térítési díj befizetését készpénzes befizetéssel, illetve átutalással történő módon is biztosítjuk:

  ·               készpénzzel: havonta 2 alkalommal előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00 óráig, pénteken 8.00 – 12.00 óráig a Miskolci Közintézmény–működtető Központ (Miskolc, Városház tér 13.) pénztárába.

  ·               átutalással: a CIB bank iskolánkénti élelmezési számláira (1. számú melléklet). Átutalás esetén a közlemény rovatba a következő adatokat kell feltüntetni: gyermek nevét, osztályát és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi pontos összeg kerüljön átutalásra, továbbá, hogy több gyermek esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.

   

  Az étkezés lemondását, illetve a hiányzást követő újraigénylés bejelentését tárgynapot megelőző napon 8:30-ig tudjuk fogadni.

   

  A tárgynapot megelőző napon 8:30-ig - a jelen tájékoztatóban szereplő módon - lemondott étkezés térítési díjának összege a tárgyhót követő hónapban jóváírásra kerül.

   

  Az étkezési igényben történő változásokat az iskolaiügyintézői telefonszámon (4. számú melléklet) vagy személyesen aMiskolci Közintézmény–működtető Központ Miskolc, Városház tér 13. szám alatti székhelyén vagy e-mailben azEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és a változással érintett napok megjelölésével. A módosításokat ezeknek az adatoknak a megadásával, illetve a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni!

   

  Az igénybe vett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni.

   

  A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve az étkezés újraigénylésének bejelentéséta megadott telefonszámon vagy személyesen!

   

  A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

   

  Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskolaváltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnésaz étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen azt jelezni.

   

  Letölthető nyomtatványok:

  - Étkezés igénylő nyomtatvány

  - Kedvezmény igénylő nyomtatvány

  - Átutalási számlaszámok

   

   

 • A MUNKÁCSY iskola -Kamerarendszer működtetéséről szóló adatkezelési szabályzata ide kattintva megtekinthető!

   

  Tájékoztató
  a Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszerről

   

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolájában az épületen belüli, illetve az épületen kívüli mozgások és események megfigyelése elektronikus megfigyelő kamerarendszerrel történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

  A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, biztonságának, valamint az iskola területén tartózkodó személyek vagyontárgyainak, továbbá az iskola által használt vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése (rongálás, lopás, testi sértés, higiéniás veszélyeztetés, illetéktelen belépés tiltott területre), az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy ezekkel összefüggésben szükség esetén bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. Az adatkezelés során nem ellenőrizhető, visszanézhető például az órai munka, vagy az iskolába érkezés időpontja (esetleges késés).
  Az iskola dolgozói illetve tanulói az elektronikus térfigyelő működéséről írásbeli tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazását figyelmeztető táblákkal és ismertető szöveg kihelyezésével kell jelezni.

  A képfelvételeket az iskolában lévő központi felvevő egységeken 3 munkanapig tároljuk, ha jogsértő esemény történik, a tárolás ideje 30 nappal meghosszabbítható.

  A sugárzott képek megtekintésére, visszanézésére kizárólag a szabályzat 2-3-4. mellékletében felsorolt személyek jogosultak, tanulók nem. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából indítványozható. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni, jegyzőkönyvezni kell.
  Az iskola épületén belül 5 darab, az iskola területéhez tartozó udvaron szintén 5 darab kamera van elhelyezve. A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat 6. melléklete tartalmazza.

  Az adatkezelési szabályzat megtekinthető az intézmény vezetőjénél, a tagintézmény-vezetőnél és a tanári szobában, valamint letölthető az iskola honlapjáról:

  http://www.herman-munkacsy.fw.hu

  Iskolavezetés

 • A tanév rendje a következő:

  A tanév 182 napos lesz. Az utolsó tanítási nap 2017. június 15, csütörtök.

  A tanév első féléve január 20-ig tart, és 27-én kapjátok meg a félévi értékeléseket.

  Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). Tehát ez egy teljes hetet jelent.

  A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

  A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

  Ballagás: 2017. június 17, péntek. Herman: 16:00-tól. Munkácsy: 18:00-tól

  Tanévzáró: 2017. június 22, csütörtök. Herman: 16:00-tól. Munkácsy: 18:00-tól